แบบประเมินความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)

20 คำถามเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) เล่นฟรีมีรางวัล

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ ขอเชิญทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ เชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางในรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นการป้องกันดูแลตัวเองทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงความถูกต้องในข้อมูลของโรคอุบัติใหม่นี้ พร้อมชิงรางวัลมากมาจาก CPALL