สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 19 (ครู/อาจารย์)

ใบสมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 19 (ครู/อาจารย์)

ใบสมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 19 (ครู/อาจารย์)

"*" indicates required fields

Step 1 of 2

คำชี้แจง


1. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบผลงานกวีนิพนธ์มีฉันทลักษณ์หรือไร้ฉันทลักษณ์ (อิสระไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษขนาด A4 โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ขนาด ๑๖ พอยต์ รวมผลงานโดยสแกนรวมไพล์เป็นนามสกุล DOC,DOCX และ PDF เท่านั้น เข้าร่วมโครงการฯ ขยายการส่งผลงานเป็นวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗